NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA

 Nesporný, dohodnutý rozvod

(§ 24a zák. O rod.)

 

Okresnému súdu v [   ]

Žalobca: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ]

Žalovaná: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ]

Návrh na rozvod manželstva

A)

Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred [   ] v [   ]. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky. U oboch z nás ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa narodila maloletá dcéra Zuzana dňa [   ].

Svedectvo:
– sobášny list
– výsluch účastníkov

B)

Sobáš sme uzavreli po krátkej známosti. Zo začiatku manželstva sme bývali spolu, po narodení dcéry začala žalovaná zdržiavať s dieťaťom viac u svojich rodičov. Náš manželský život sa obmedzil na občasné vzájomné návštevy, ktoré postupne ustali. Od [   ] spolu nebývame v spoločnej domácnosti, intímne sa nestýkame od [   ].

C)

Žalovaná s rozvodom súhlasí a k návrhu na rozvod sa pripája. O úprave pomerov maloletej Zuzany pre čas po rozvode sme uzavreli dohodu, ktorá bola rozsudkom Okresného súdu v [   ] schválená. Rozsudok s doložkou právoplatnosti prikladám. Ďalej prikladám zmluvu o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a dohodu o ďalšom nájme skôr spoločne užívaného bytu.

D)

Som presvedčený, že podmienky ustanovenia § 24a zákona o rodine sú v našom prípade splnené, a navrhujem preto, aby súd vydal tento

rozsudok:

Manželstvo [   ] a [   ] rodenej [   ], uzatvorenej dňa [   ] pred [   ] v [   ], sa rozvádza.

V [   ], dňa [   ]

Podpis …………………

 

Rozvod podľa § 24a zákona o rodine je novo upravený inštitút rozvodového konania, v ktorom súd nezisťuje príčiny rozvratu a manželstvo rozvedie, ak manželstvo trvalo aspoň 1 rok, manželia spolu najmenej 6 mesiacov nežijú ak návrhu na rozvod sa druhý manžel pripojí. Predpokladom je, že sú predložené písomné zmluvy s úradne overenými podpismi účastníkov upravujúce pre dobu po tomto rozvode vysporiadanie vzájomných majetkových vzťahov, práva a povinnosti spoločného bývania a prípadnú vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, a ďalej právoplatné rozhodnutie súdu o schválení dohody o úprave pomerov neplnoletých detí pre čas po rozvode.