eVZOR
http://www.evzor.sk/napln-prace/
Export date: Tue Aug 11 0:07:33 2020 / +0000 GMT

NÁPLŇ PRÁCE


NÁPLŇ   PRÁCE


 

 

Pracovník :

Bydlisko:

Rodné číslo :                                                                                                      Číslo OP:

Druh práce :

 

 

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa:... a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä :

 

  1. plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,

  2. pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,

  3. úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,

  4. pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,

  5. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou,zničením a zneužitím,

  6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

  7. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci,


 

 

a ďalej je pracovník povinný vykonávať a plniť tieto pracovné činnosti:

 

 

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy uzavretej dňa ...

 

 

V ... dňa ...

 

 

Pracovník:
Post modified date: 2014-09-04 12:43:49
Post modified date GMT: 2014-09-04 10:43:49