NÁPLŇ   PRÁCE

 

 

Pracovník :

Bydlisko:

Rodné číslo :                                                                                                      Číslo OP:

Druh práce :

 

 

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa:… a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä :

 

  1. plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,
  2. pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,
  3. úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,
  4. pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,
  5. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou,zničením a zneužitím,
  6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  7. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci,

 

 

a ďalej je pracovník povinný vykonávať a plniť tieto pracovné činnosti:

 

 

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy uzavretej dňa …

 

 

V … dňa …

 

 

Pracovník: