MZDOVÝ VÝMER

 

 

Zamestnanec : …

Nar.: …                                                                 r.č. …

Č.OP : …

Bydlisko : …

 

 

Druh práce (funkcia): …

 

Zamestnávateľ a zamestnanec si touto dohodou dojednávajú zmluvnú mzdu : …

 

Všetky ostatné vzťahy medzi zamestancom a zamestnávateľom.sú upravované Zákonníkom práce a pracovnou zmluvou zo dňa : …

 

  1. Tarifná mzda : …

 

Tarifný stupeň     základná sazba     základná sazba     €/hod     €/mesiac

 

 

 

 

 

  1. Nadtarifná časť mzdy : …

 

  1. Plnenie ukazateľov (povinností) pre priznanie nadtarifnej časti mzdy:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

Táto dohoda o zmluvnej mzde je neoddeliteľnou súčásťou zhora uvedenej pracovnej zmluvy.

 

Táto dohoda platí od : …

 

 

 

V… dňa …

 

 

Zamestnanec :                                                   Zamestnávateľ :