LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ

(§ 28 áut. Zák.)

Adresa nakladateľstvo [ ]

(ďalej len poskytovateľ)

a

Adresa nakladateľstvo [ ]

(ďalej len nadobúdateľ)

uzatvárajú túto

licenčnú zmluvu nakladateľskú:

 

1. Predmet zmluvy: román [ ], autor [ ] 2. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že k dielu uvedenému v článku 1 získal výhradné majetkové právo tým, že je ako prvý zverejnil tým, že ich vydal v talianskom origináli a v českom preklade, a to dňa [ ].
3. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela tlačou v talianskom jazyku, a to na dobu 5 rokov.
4. Nadobúdateľ zaplatí za poskytnutie licencie paušálny honorár vo výške [ ] EUR (slovom [] Eur), ďalej [ ]% z ceny každého predaného výtlačku. Vyúčtovanie bude vykonávané vždy polročne, a to ku [ ] a [ ] každého roka.
5. Licencia sa poskytuje ako výhradný.
6. Nadobúdateľ je oprávnený vytlačiť minimálne [ ] a maximálne [ ] výtlačkov.
7. Nevytlačí ak nadobúdateľ do jedného roka od podpisu tejto zmluvy a nedá do predaja aspoň minimálny počet výtlačkov podľa článku 6, je nadobúdateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
8. Ak nie je uvedené inak, platia ustanovenia autorského a obchodného zákona.
V [ ], dňa [ ]

        Podpisy zmluvných strán:

 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú jednou podmnožinou práva duševného vlastníctva.

Jedná sa o novinku nášho autorského práva. Majetkové právo k dielu, u ktorého uplynulo 70 rokov od smrti autora (pozri § 27 áut. Zák.) A ktoré ešte nebolo zverejnené, prechádza na toho, kto je prvýkrát zverejní. Môže teda udeľovať licenciu na jeho použitie. Platí to samozrejme nielen pre dielo literárne, ale pre všetky diela podliehajúce autorskému zákonu.