Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Zmluvy

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

ZMLUVA O PREVZATÍ DLHU

ZMLUVA O PREVZATÍ DLHU (§ 531 ods. 1 obč. Zák.) Dňa [    ] uzavreli [    ], r. č .: [   ], bytom [    ], [   ], a [     ], r. č .: [    ], bytom [     ], [    ], túto zmluvu o prevzatí dlhu I. Podľa kúpnej zmluvy zo dňa [   ] dlhuje [   ] [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK

ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Postupiteľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Nadobúdateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. 1.            Postupiteľ na základe tejto zmluvy postupuje nadobúdateľovi nasledovné pohľadávky voči  dlžníkovi :..., so sídlom [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PÔŽIČKE so zálohom nehnuteľnosti

ZMLUVA O PÔŽIČKE ( so zálohom nehnuteľnosti ) uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Veriteľ: Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO / Rodné číslo : Bankové spojenie :   a 2.          Dlžník: Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO /Rodné číslo : Bankové spojenie :   Článok  I. 1.            Touto zmluvou prenecháva [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Predávajúci : Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO / RČ :                                                                           Číslo OP : Bankové spojenie : a 2.            Kupujúci : Sídlo /Bydlisko : Zástupca : IČO /RČ :                                                                            Číslo OP : Bankové spojenie :   Článok I. 1.            Predávajúci je [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

ZMLUVA O PRENÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU   uzavretá medzi zmluvnými stranami :     1.            Prenajímateľ: Sídlo: Zástupca: IČO: Bankové  spojenie:   a   2.            Nájomca: Sídlo: Zástupca: IČO: Bankové spojenie:     Článok I. Predmet zmluvy   1.            Predmetom tejto zmluvy je prenájom nasledovného dopravného prostriedku :   ( napr. osobného automobilu značky ..., typ..., [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá  medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Prenajímateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Nájomca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie : Článok I. 1.            Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v..., ul.... č. ...vo výmere...( ďalej [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME VECÍ

ZMLUVA O PRENÁJME VECÍ uzavretá medzi zmluvnými stranami : 1.            Prenajímateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie : a 2.            Nájomca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci ( napr. osobného počítača..., typ ..., výr.číslo...), ktorú prenajímateľ odovzdáva [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREPRAVE VECI

ZMLUVA O PREPRAVE VECI uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Odosielateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Dopravca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet plnenia 1.            Dopravca sa zaväzuje, že prepraví odosielateľovi havarovaný nepojazdný osobný       automobil zn.Škoda [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O REKLAME

ZMLUVA O REKLAME uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Objednávateľ: Sídlo: Zástupca : Bankové spojenie :   a 2.            Obstarávateľ: Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy   1.            Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarávať osobne, alebo sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SKLADOVANÍ

ZMLUVA O SKLADOVANÍ     uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :     1.            Skladovateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Ukladateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :       Článok I. Predmet zmluvy   Predmetom tejto zmluvy je prevzatie, uloženie a opatrovanie [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA HNUTEĽNEJ VECI

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA HNUTEĽNEJ VECI uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Záujemca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Sprostredkovateľ: Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy 1.            Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Záujemca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Sprostredkovateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy 1.            Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje vyvíjať pre záujemcu takú činnosť, aby [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Spoločnosť : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Tichý spoločník : Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO / Rodné číslo : Bankové spojenie :   Článok I. Preambula Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri ... [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ULOŽENÍ VECI

ZMLUVA O ULOŽENÍ VECI   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Uložiteľ: Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Opatrovateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet plnenia Predmetom tejto zmluvy je bezplatné opatrovanie nasledovných vecí uložiteľa, ktoré má opatrovateľ u [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 1.            Budúci kupujúci :                 Sídlo :                 Zástupca :                 IČO :                 Bankové spojenie :                 a 2.            Budúci predávajúci :                 Sídlo :                 Zástupca :                 IČO :                 Bankové spojenie [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY

ZMLUVA O UZAVRETÍ  BUDÚCEJ  ZMLUVY (o dielo) uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Budúci objednávateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Budúci zhotoviteľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu budúceho objednávateľa, uskutočnenú [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

nasledujúceho po doručení oznámenia o vystúpení druhému spoločníkovi, b) vylúčením účastníka v prípade, ak nesplnil alebo závažným spôsobom, či opätovne, porušil svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve, c) dohodou účastníkov, d) smrťou účastníka.   2.            Účastníkovi, ktorého členstvo v združení zaniklo, resp.jeho dedičovi, sa vrátia veci vnesené do združenia, uvedené v Čl.V. ods.2 tejto zmluvy; [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZRIADENÍ KONSIGNAČNÉHO SKLADU

ZMLUVA O ZRIADENÍ KONSIGNAČNÉHO SKLADU uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Konsignant : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a 2.            Konsignatár : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Konsignant zriadi konsignačný sklad v priestoroch konsignatára, ktoré sa nachádzajú  v objekte : ... [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI   uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :   1.            Záložný dlžník : Sídlo / Bydlisko : IČO /Rodné číslo : Bank.spojenie  :   a 2.            Záložný veriteľ: Sídlo : zástupca : IČO : Bankové spojenie :     Článok I.   1.            Záložný dlžník je výlučným vlastníkom nasledovnej [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME BYTU na dobu neurčitú

ZMLUVA O PRENÁJME BYTU ( na dobu neurčitú ) uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Prenajímateľ : Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO / Rodné číslo : Bankové spojenie :   a Nájomca : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP : Článok I. 1.            Prenajímateľ je vlastníkom obytného domu, ktorý sa nachádza [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME BYTU

ZMLUVA O PRENÁJME BYTU ( na dobu určitú )   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Prenajímateľ : Sídlo / Bydlisko : Zástupca : IČO / Rodné číslo : Bankové spojenie :   a Nájomca : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP :   Článok I. 1.            Prenajímateľ je vlastníkom obytného domu, ktorý [...]

By | september 3rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZAKLADACIA ZMLUVA VŠEOBECNE PROSPEŠNÁ SPOLOČNOSTI

ZAKLADACIA ZMLUVA VŠEOBECNE PROSPEŠNÁ SPOLOČNOSTI (§ 4 zák. ć. 248/1995 Zb.) Zakladacia zmluva všeobecne prospešná spoločnosti [        ], o.p.s. zakladatelia: 1. [        ], IČO: [        ], so sídlom [        ], [        ], v ktorej mene koná [        ], r. ć .: [...]

By | august 31st, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ (§ 829 a nasl. Obč. Zák.) Dňa [        ] uzavreli páni [        ], Nar. [        ], Bytom [        ], obec [        ], [        ], Nar. [        ], Bytom [        ], obec [        ] [...]

By | august 31st, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZALOŽENÍ ZDRUŽENIA

ZMLUVA O ZALOŽENÍ ZDRUŽENIA (zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) [        ], r. č .: [        ], bytom [        ], obec [        ], [        ], r. č .: [        ], bytom [ [...]

By | august 29th, 2014|Zmluvy|1 Comment