Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Zmluvy

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH (zák. č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov) Dňa [   ] uzavreli [   ], r. č .: [], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ, a [  ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca, túto zmluvu o nájme nebytových priestorov: I. Prenajímateľ ako výlučný [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

Záložná zmluva zastavená pohľadávkou

Záložná zmluva zastavená pohľadávkou (§ 159 Občiansky zákonník) Dňa [] uzavreli Záložnú zmluvu: [  ], r.č .: [  ], č. OP .: [  ], trvalé bydlisko [  ] a [  ], r.č .: [   ], Č. OP .: [  ], trvalé bydlisko [  ] a) [  ] Má pohľadávku podľa kúpnej zmluvy zo dňa [  [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

BARTEROVÁ ZMLUVA

BARTEROVÁ ZMLUVA                 Kompenzačná kúpna zmluva A (barter/supply contract) code :                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie : Tel/Fax : a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : Bankové spojenie : Tel/Fax :   Zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci barterového obchodu a za [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DAROVACIA ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Darca : Bydlisko : Rodné číslo :                                                       Číslo OP :   a Obdarovaný : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankovné spojenie :   Článok I.                 Darca prehlasuje, že na základe ... ( uviesť nadobúdací titul, napr. na základe kúpnej zmluvy zo dňa ... [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DEALERSKÁ ZMLUVA

DEALERSKÁ ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito účastníkmi : Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie: a Dealer : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie: Článok I. Predmet zmluvy Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje predávať dealerovi tovar podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy . Dealer sa zaväzuje kupovať tovar [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

FRANCHISINGOVÁ ZMLUVA

FRANCHISINGOVÁ   ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Poskytovateľ franchisingu : ( ďalej len poskytovateľ ) Zástupca : Sídlo : IČO : Bankové spojenie :   a Príjmateľ franchisingu : ( ďalej len príjmateľ ) Sídlo / Bydlisko : IČO / RČ : Bankové spojenie :   PREAMBULA   Poskytovateľ disponuje úspešne odskúšanou [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA (predaj nehnuteľností -mimo BSM – zúžené dohodou manželov podľa § 143a OZ)

KÚPNA ZMLUVA (predaj nehnuteľností -mimo BSM - zúžené dohodou manželov podľa § 143a OZ)                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Kupujúci : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                      Číslo OP : Rodinný stav : ( ženatý )   Článok I.                 [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskeho pozemku )

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskeho pozemku )   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a   Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :       Článok I.   Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie ... [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ( predaj pozemku )

KÚPNA ZMLUVA ( predaj pozemku )                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :   a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I.                 Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie ... zo dňa ... je predávajúci [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskej produkcie )

KÚPNA ZMLUVA ( predaj poľnohospodárskej produkcie )                   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy                 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledovnej poľnohospodárskej produkcie : [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA (so základnými obchodnými podmienkami)

KÚPNA ZMLUVA (so základnými obchodnými podmienkami) uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Na základe objednávky kupujúceho č. ..., zo dňa ... sa predávajúci zaväzuje dodať mu v [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Predávajúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Kupujúci : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy a cena Predmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného tovaru : Druh     Jednotka     Množstvo     Cena za jedn.     [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

LEASINGOVÁ ZMLUVA

LEASINGOVÁ ZMLUVA ( zmluva o finančnom prenájme )                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Prenajímateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Nájomca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   Článok I. Predmet zmluvy                 Predmetom tejto zmluvy je finančný prenájom (leasing) hnuteľnej veci [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

MANDÁTNA ZMLUVA

M A N D Á T N A   Z M L U V A uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená medzi zúčastnenými stranami: Mandantom:      firma sídlo zastúpená IČO bankové spojenie   a mandatárom:     meno bydlisko r.č. č.OP bankové spojenie I. Mandatár vyhlasuje že bol oboznámený s predmetom činnosti a produktom mandanta a [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

NÁJOMNÁ ZMLUVA

NÁJOMNÁ ZMLUVA ( prenájom hnuteľnej veci s oprávnením jej kúpy - modifikácia )   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : Prenajímateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Nájomca : Bydlisko : Rodné číslo :                                                                      Číslo OP : Článok I. Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci ( napr. [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

NÁPLŇ PRÁCE

NÁPLŇ   PRÁCE     Pracovník : Bydlisko: Rodné číslo :                                                                                                      Číslo OP: Druh práce :     V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa:... a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä :   plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa, pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou, úplne využívať pracovnú dobu [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

PRACOVNÁ ZMLUVA

PRACOVNÁ ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:   Zamestnávateľ: . Sídlo: Zástupca :   a Pracovník: Bydlisko : Rodné číslo:                                                                       Číslo OP:     Článok I.   Druh práce (funkcia): ..... Miesto výkonu práce:.. Deň nástupu do práce:...     Článok II.   Pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú, do : .... neurčitú [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (Ak potrebujete firmu kúpte si existujúcu firmu: úplne čisté a nikdy neaktívne firmy - kúpa sro alebo firmy s históriou pre získanie úveru - predaj sro) uzavretá medzi týmito spoločníkmi: a)            ... Bydlisko : Rodné číslo : b)            ... Bydlisko : Rodné číslo : c)            ... Bydlisko [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

SPONZORSKÁ ZMLUVA

SPONZORSKÁ ZMLUVA                 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Sponzor : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Nadácia : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :     Článok I.   Sponzor daruje touto zmluvou nadácii peňažný dar vo výške ... Sk (slovom ...). Tento peňažný dar [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O DIELO ( na zhotovenie veci )

ZMLUVA O DIELO ( na zhotovenie veci )   uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Objednávateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Zhotoviteľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :     Článok I. Predmet plnenia                 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa ... ( [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ( na vykonanie stavebných prác )     uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :     Objednávateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a   Zhotoviteľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :       Článok I. Predmet plnenia   Zhotoviteľ sa zaväzuje [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O NEVÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

ZMLUVA O NEVÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ      uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Zastúpený : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a   Obchodný zástupca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie   Článok I. Predmet zmluvy   Obchodný zástupca bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť, ktorá bude smerovať k [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ    uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :   Zastúpený : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie :   a Obchodný zástupca : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie   Článok I. Predmet zmluvy                 Obchodný zástupca bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť, ktorá bude smerovať k uzatváraniu kúpnych [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI

ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI                 uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : Obstarávateľ : Sídlo : Zástupca : IČO : Bankové spojenie : a Objednávateľ : Bydlisko : Rodné číslo :                                                       Číslo OP : Bankové spojenie : Článok I. Predmet zmluvy Objednávateľ je vlastníkom lesa v kat.úz. ... parc.č ..., ktorý je zapísaný na liste vlastníctva [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (napr.pri umiestňovaní nadbytočných pracovníkov, uvolňovaných z pracovného pomeru)     uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :     Poskytovateľ : Sídlo : Zástupca : IČO: Bankové spojenie:   a   Objednávateľ : Sídlo : Zástupca : IČO: Bankové spojenie:       Článok I.   Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre [...]

By | september 4th, 2014|Zmluvy|0 Comments