Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Zmluvy

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO (§ 61 áut. Zák)   Objednávateľ: [ ], Adresa [ ] a Autor: [ ], Adresa [ ] uzatvárajú túto zmluvu o vytvorení diela: 1. Autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa výtvarné umelecké dielo - obraz s námetom: [ ]. 2. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo metódou umeleckého realizmu, a to tak, [...]

By | september 23rd, 2014|Zmluvy|0 Comments

VÝMENNÁ ZMLUVA I.

VÝMENNÁ ZMLUVA I. (§ 611 obč. Zák.) Dňa [ ] uzavreli [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], a [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], túto výmennú zmluvu: I. [ ] Je výlučným vlastníkom modrého bicykla Favorit, rok výroby [ ], výrobné číslo [ [...]

By | september 22nd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZMENE BYTU ZA DOM

ZMLUVA O ZMENE BYTU ZA DOM (§ 611 obč. Zák.) Dňa [ ] uzavreli [ ], r. č .: [ ], slobodná, bytom [ ], [ ], a manželia [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], a [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež, túto výmennú zmluvu: I. [...]

By | september 22nd, 2014|Zmluvy|0 Comments

LICENČNÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA NA OBJEDNÁVKU

LICENČNÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA NA OBJEDNÁVKU (§ 61 - 63 áut. Zák.)   Reklamná agentúra [ ] so sídlom [ ] (ďalej len nadobúdateľ) a Názov a adresa firmy [ ]  (ďalej len autor) uzatvárajú túto licenčnú zmluvu 1. Autor sa zaväzuje vytvoriť scenár a réžiu audiovizuálneho diela na námet [ ] spoločnosti [...]

By | september 22nd, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTIEK VO FORME DOHODY O ZRUŠENÍ A ZÚČTOVANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA K BYTOVÝM JEDNOTKÁM

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTIEK VO FORME DOHODY O ZRUŠENÍ A ZÚČTOVANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA     K BYTOVÝM JEDNOTKÁM (§ 6 zák. Č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov, § 141 obč. Zák.) Manželia [ ], r. č .: [ ] a [ ], r. č .: [ ], obaja bytom [ [...]

By | september 22nd, 2014|Zmluvy|0 Comments

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ (§ 28 áut. Zák.) Adresa nakladateľstvo [ ] (ďalej len poskytovateľ) a Adresa nakladateľstvo [ ] (ďalej len nadobúdateľ) uzatvárajú túto licenčnú zmluvu nakladateľskú:   1. Predmet zmluvy: román [ ], autor [ ] 2. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že k dielu uvedenému v článku 1 získal výhradné majetkové právo tým, že je [...]

By | september 22nd, 2014|Zmluvy|0 Comments

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ (§ 56 áut. Zák.) Nakladateľstvo [ ] (ďalej len nakladateľstvo) a Meno [ ] (ďalej len autor) uzatvárajú túto licenčnú zmluvu nakladateľskú: 1. Autor poskytuje nakladateľstvu licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie svojho slovesného diela [ ] - román o troch dieloch zo súčasnosti. 2. Licencia sa poskytuje výlučne a na dobu dva [...]

By | september 18th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTKY

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTKY (§ 118 ods. 2 a § 125 ods. 1 obč. Zák. A § 6 zák. č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov) Manželia [ ], r. č .: [ ], a [ ], r. č .: [ ], obaja bytom [ ], okres [ ], ako prevodcovi, [...]

By | september 18th, 2014|Zmluvy|0 Comments

DAROVACIA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

DAROVACIA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM (§ 628 obč. Zák.) Darovacia zmluva Manželia [ ], rodné číslo [ ], dôchodcu, a [ ], rodné číslo [ ], dôchodkyňa, obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ], ako darcovia, a [ ], rodné číslo [ ], predavačka, bytom tamtiež, ako obdarovaná, uzatvárajú túto [...]

By | september 17th, 2014|Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTĽNOSTIAM II.

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTĽNOSTIAM II. (§ 588 a nasl. Obč. Zák.) Kúpna zmluva [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ] čp. [ ], ženatý, dôchodca, ako predávajúci, a [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], slobodná, predavačka, ako kupujúci, uzatvárajú túto kúpnu [...]

By | september 17th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY (§ 50a obč. Zák.) Dňa [ ] uzavreli [ ], nar .: [ ], bytom [ ], [ ], a [ ], nar. [ ], bytom [ ], [ ], túto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve: I. [ ] Je výlučným vlastníkom osobného automobilu Opel Corsa ŠPZ [ ] [...]

By | september 17th, 2014|Zmluvy|0 Comments

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA    (§ 724 a nasl. Obč. Zák.)   [ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ], ako príkazca, a [ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ], ako príkazník, dňa [ ] uzavreli túto príkaznú zmluvu: I. Príkazník sa zaväzuje zabezpečovať pre príkazcu všetku správu jeho domu č. [ ] Vo [...]

By | september 17th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (§ 597 obč. Zák.) Meno Adresa Vec:    Odstúpenie od kúpnej zmluvy o predaji bicykla Dňa [ ] som s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu, podľa ktorej ste mi predal modrý bicykel značky [ ], rok výroby [ ],, č. [ ] za finančnú čiastku [ ] EUR (slovom [ ] Eur). [...]

By | september 10th, 2014|Nezaradené, Zmluvy|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA S DOHODOU O PREDKUPNOM PRÁVE

KÚPNA ZMLUVA S DOHODOU O PREDKUPNOM PRÁVE (§ 588 a § 602 Občiansky zákonník)   Dňa [ ] uzavreli kúpnu zmluvu Predávajúci: [ ], r.č :: [ ], č. OP .: [ ], trvale bytom [ ] a kupujúci: [ ], r.č :: [ ], č. OP .: [ ], trvale bytom [ ] I. [...]

By | september 10th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE PRÁVA S UZNANÍM DLHU

ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE PRÁVA S UZNANÍM DLHU (§ 553 Občiansky zákonník) Názov firmy: IČO: Adresa: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [ ], oddiel [ ], vložka [ ], v jej mene konateľ [ ], ako dlžník a prevodca (ďalej len dlžník), na strane jednej, a Názov firmy: IČO: Adresa: zapísaná v obchodnom [...]

By | september 10th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA (§ 151p Občiansky zákonník) Vlastník nehnuteľnosti: [ ], r.č .: [ ], bydlisko [ ] v [ ] a oprávnená z vecného bremena: [ ], r. č .: [ ], bydlisko [ ] v [ ], uzatvárajú túto zmluva o zrušení vecného bremena A, Vlastník [ ] má vo vlastníctve [...]

By | september 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZÁLOŽNÁ ZMLUVA, KTORÝCH SA ZASTAVUJE NEHNUTEĽNOSŤ

ZÁLOŽNÁ ZMLUVA, KTORÝCH SA ZASTAVUJE NEHNUTEĽNOSŤ (§ 151a a nasl. Občiansky zákonník) Záložná veriteľka: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ] a Záložcovi: manželia [ ], r.č .: [ ], bytom [ ] a [ ], r.č .: [ ], bytom [ ]   uzatvárajú túto Záložná zmluva , zastavenie nehnuteľnosti: I. Podľa [...]

By | september 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O PRENÁJME VLASTNÉHO BYTU

ZMLUVA O PRENÁJME VLASTNÉHO BYTU (§ 685 a nasl. Obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli prenajímateľ [   ], r. č .: [   ], bytom [  ], [  ], a nájomcovia manželia [   ], r. č .: [  ], a [   ], r. č .: [  ], obaja bytom [   ], [   ], túto nájomnú zmluvu [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU (§ 685 a nasl. Obč. Zák.) Dňa [   ] uzavreli [   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ, a [   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca, túto nájomnú zmluvu I. Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu č. P. [  [...]

By | september 5th, 2014|Zmluvy|0 Comments