Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Návrhy

Návrhy pre rozvod , návrh na platobný rozkaz

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY meno [ ] bytom [ ] Vec: Vrátenie preplatku mzdy Omylom mzdovej učtárne Vám bola pri výplate mzdy za mesiac [ ] poskytnutá ešte suma [ ] EUR. Keďže Vám spomínaná suma neprislúcha, žiadame o jej vrátenie do [ ], inak by sme ju museli vymáhať súdnou cestou. V [ [...]

By | september 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE MZDY

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE MZDY Názov Spoločnosti [ ] so sídlom v [ ] Vec: Žiadosť o zaplatenie mzdy Pri vyúčtovaní mzdy za mesiac [ ] mne bola nesprávne vykonaná zrážka zo mzdy v sume [ ] EUR. Požadujem preto jej dodatočný doplatok, keďže na vykonanie zrážky zo mzdy nebol daný žiadny z dôvodov, ktoré upravujú ustanovenia [...]

By | september 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE (§ 143 zák. Práce) Meno [ ] bytom [ ] Vec: Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácia Dohodou o zvýšení kvalifikácie ste sa zaviazal, že po skončení štúdia na škole [ ] zotrváte u našej spoločnosti po dobu štyroch rokov v [...]

By | september 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚPRAVY PRACOVNÉHO POSUDKU

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚPRAVY PRACOVNÉHO POSUDKU (§ 60 zák. Práce)   Názov spoločnosti [ ] Sídlo spoločnosti [ ] Vec: Žiadosť o vykonanie úpravy pracovného posudku Po skončení pracovného pomeru dňa [ ] ste mne vydali dňa [ ] pracovný posudok, v ktorom je okrem iného uvedené, že som so svojimi pracovnými výsledkami nepodieľal na [...]

By | september 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O ZÁPIS VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SPOLUVLASTNÍCTVO SPOLOČNÝCH ČASTÍ DOMU PODĽA ZÁK. Č. 72/1994 ZB. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O ZÁPIS VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SPOLUVLASTNÍCTVO SPOLOČNÝCH ČASTÍ DOMU PODĽA ZÁK. Č. 72/1994 ZB. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Katastrálny úrad [ ] Navrhovatelia: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], okres [ ] [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], okres [ [...]

By | september 22nd, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE DAROVACEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE DAROVACEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM (§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam) Katastrálny úrad v [ ] Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu V prílohe predkladám 5 vyhotovení darovacej zmluvy uzavretej dňa [ ] medzi [...]

By | september 18th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZÁPISU VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY, U KTOREJ JE VYHLÁSENIE VÔLE JEDNEJ STRANY NAHRADENÉ ROZHODNUTÍM SÚDU

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZÁPISU VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY, U KTOREJ JE VYHLÁSENIE VÔLE JEDNEJ STRANY NAHRADENÉ ROZHODNUTÍM SÚDU (§ 161 ods. 3 o. S. Ľ) Katastrálny úrad v [ ] Navrhovateľ: [ ], r.č. [ ], bytom [ ], [ ] Návrh na začatie konania o povolení [...]

By | september 17th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRHY NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM II.

NÁVRHY NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM II. (§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam) Katastrálny úrad v [ ] Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra V prílohe predkladám 4 vyhotovenia kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa [...]

By | september 17th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM I.

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM I. (§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam) Katastrálny úrad v [ ] Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra V prílohe predkladám 6 vyhotovení kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa [...]

By | september 17th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZRUŠENIE PRÁVA SPOLOČNÉHO NÁJMU BYTU

NÁVRH NA ZRUŠENIE PRÁVA SPOLOČNÉHO NÁJMU BYTU (§ 702 ods. 2 obč. Zák.) okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ] Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom taktiež Kolky za [ ], - EUR o zrušení práva spoločného nájmu [...]

By | september 9th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM (§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)   adresa KÚ VEC: Návrh na začatie rokovania o povolení vkladu do katastra Ja [ ] prikladám v prílohe záložnej zmluvu (5 kópií) k nehnuteľnostiam, ktorý sa uzavrel dňa [ [...]

By | september 8th, 2014|Návrhy|0 Comments

PODNET NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZALOŽENÍ VECNÉHO BREMENA

PODNET NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZALOŽENÍ VECNÉHO BREMENA (§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam) Adresa KÚ v [ ]   Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra Predkladám zmluvy (5 kópií) o založenie vecného bremena, ktoré boli uzatvorené [...]

By | september 8th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZÁPIS NADÁCIE DO NADAČNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS NADÁCIE DO NADAČNÉHO REGISTRA Mestský súd v [        ] (presná adresa)   Navrhovateľ: [        ], r. Č .: [        ], trvale bytom [        ], [        ] splnomocnený zriaďovateľovi nadácie Návrh na zápis Nadácie [       [...]

By | august 31st, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZÁPIS ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB DO REGISTRA ZDRUŽENIA

NÁVRH NA ZÁPIS ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB DO REGISTRA ZDRUŽENIA Z § 25 zák. okresnému úradu v [        ] (presná adresa) Vec: Návrh na zápis do registra združení Ustanovujúca členská schôdza konaná dňa [        ] rozhodla o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom [        ] [...]

By | august 29th, 2014|Návrhy|0 Comments

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB (§ 20f obč. Zák.) § 66 zák.304 / 2013 Zb. Zápis o ustanovujúcej členskej schôdzi záujmového združenia spoločností [        ] a [        ] konanej [        ] v [        ] Ustanovujúca členská schôdza: I. Konštatuje, že je schopné uznášania. Prezenčná [...]

By | august 28th, 2014|Návrhy|0 Comments

Návrh na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom

NÁVRH NA OBMEDZENIA spôsobilosti na právne úkony (podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka) Okresnému súdu v [        ] (presná adresa súdu) Navrhovateľka: [        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ] Návrh na obmedzenie spôsobilosti [...]

By | august 28th, 2014|Návrhy|2 komentáre

Návrh na zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Návrhu na zbavenie spôsobilosti na právne úkony (podľa § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka) Okresnému súdu v [        ] (presná adresa súdu) Navrhovateľ: [        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ] Návrh na zbavenie spôsobilosti [...]

By | august 28th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO

NÁVRH NA VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO (podľa § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 195 a nasl. Osp.) Okresnému súdu [        ] (presná adresa súdu) Navrhovateľ: [        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ] Návrh na [...]

By | august 28th, 2014|Návrhy|0 Comments

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto [...]

By | júl 29th, 2014|Iné, Listy, Návrhy, Životopisy|123 komentárov