Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Listy

Vzory listov

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO PRACOVNÉHO POMERU

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO PRACOVNÉHO POMERU názov organizácie [ ], adresa [ ], [ ] Vec: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru Z ponuky Vašej akciovej spoločnosti uverejnenej v dennej tlači som sa dozvedel, že prijmete do pracovného pomeru robotníka - sklára. Pretože spĺňam nielen podmienky kvalifikácie, ale aj dĺžku praxe, žiadam o prijatie do [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ AUTORA AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA COLNÉMU ORGÁNU O INFORMÁCIU O OBSAHU A ROZSAHU DOVOZU ROZMNOŽENÍN JEHO DIELA

ŽIADOSŤ AUTORA AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA COLNÉMU ORGÁNU O INFORMÁCIU O OBSAHU A ROZSAHU DOVOZU      ROZMNOŽENÍN JEHO DIELA (§ 42 áut. Zák.) Colný úrad [ ] Vec: Žiadosť o informáciu o obsahu a rozsahu dovozu rozmnoženín filmového diela [ ] Film [ ] je mojím autorským dielom - napísal som námet, scenár a film som [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ODSTÚPENIE AUTORA OD LICENČNEJ ZMLUVY PRE ZMENU JEHO PRESVEDČENIA

ODSTÚPENIE AUTORA OD LICENČNEJ ZMLUVY PRE ZMENU JEHO PRESVEDČENIA (§ 54 áut. Zák.) Adresát: Reklamná agentúra [ ] (do vlastných rúk riaditeľa [ ]) Vážený pán riaditeľ, odstupujem týmto na základe § 54 autorského zákona od licenčnej dohody Vašej spoločnosti dňa [ ], ktorej predmetom je vytvorenie scenára k videoklipu s námetom [ ] spoločnosti [...]

By | september 22nd, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ POISTENIA

VÝPOVEĎ POISTENIA     (§ 800 obč. Zák.) Adresa poisťovne IČ: [ ] VEC: Výpoveď poistenia Dňa [ ] som u vás uzavrel zmluvu na združené poistenie domácnosti č. [ ]. Dohodnuté bolo 1-ročné poistné obdobie od dátumu [ ]. V zmysle § 800 ods. 1 obč. zák. vypovedám poistenie z uvedenej zmluvy. Poistenie zanikne ku [...]

By | september 17th, 2014|Listy|0 Comments

LISTINA O VYDEDENÍ II.

LISTINA O VYDEDENÍ II. (§ 469a obč. Zák.)   Listina o vydedení Ja, dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], robím pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení: Vydeďujem svoju dcéru: [ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ]. Ako dôvod vydedenia uvádzam: Ovdovel som pred [...]

By | september 16th, 2014|Listy|0 Comments

LISTINA O VYDEDENÍ I.

LISTINA O VYDEDENÍ I. (§ 469a obč. Zák.) Listina o vydedení Ja, dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ], robím pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení: Vydeďujem svojho syna [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ]. Ako dôvod vydedenia uvádzam: Už štvrtý rok sa [...]

By | september 16th, 2014|Listy|0 Comments

ODVOLANIE ZÁVETU SPÍSANÝ VLASTNOU RUKOU NADOBÚDATEĽA

ODVOLANIE ZÁVETU SPÍSANÝ VLASTNOU RUKOU NADOBÚDATEĽA (§ 480 obč. Zák.) Odvolanie závetu Ja, dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ] zhotovujem toto odvolanie závetu: Dňa [ ] som vydal vlastnoručný závet, v ktorom som ustanovil dedičkou celého môjho majetku moju sestru [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ]. [...]

By | september 16th, 2014|Listy|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA VÝMENU VECI

UPLATNENIE PRÁVA NA VÝMENU VECI (§ 623 ods. 1 Občiansky zákonník)   Adresa firmy:   VEC: Uplatnenie práva na výmenu predanej veci Vo Vašej predajni v [ ], na [ ] ulici som si dňa [ ] zakúpil magnetofón značky [ ], výrobné číslo [ ], za [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Po [...]

By | september 10th, 2014|Listy|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA ZĽAVU Z CENY VECI PREDANEJ V OBCHODE

UPLATNENIE PRÁVA NA ZĽAVU Z CENY VECI PREDANEJ V OBCHODE (§ 623 ods. 2 obč. Zák.)   Adresa firmy:   VEC: Uplatnenie práva na zľavu z ceny predanej veci Dňa [ ] som si u Vás zakúpil pánske topánky hnedej farby za cenu [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Niekoľko dní som ich využíval [...]

By | september 10th, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ NÁJMU BYTU NÁJOMCOM

VÝPOVEĎ NÁJMU BYTU NÁJOMCOM (§ 710 obč. Zák.) meno [      ] bytom [      ] obec [      ] Vec: Výpoveď nájmu bytu v dome č. [      ] v [      ] v [      ] Na základe nájomnej zmluvy zo dňa [      ] mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt [...]

By | september 8th, 2014|Listy|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z NÁJOMNÉHO

UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z NÁJOMNÉHO (§ 698 a § 699 obč. Zák.) [] Meno bytom [] obec [] Vec: Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného Som užívateľom bytu pozostávajúceho z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, v druhom poschodí Vášho domu č. P. [] Vo [] v []. Platím nájomné vo výške [], [...]

By | september 5th, 2014|Listy|0 Comments

UPLATNENIE PRÁVA NA NÁHRADU ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV NA ODSTRÁNENIE CHYBY, KTORÁ BRÁNI RIADNEMU UŽÍVANIU BYTU ALEBO KTOROU JE VÝKON UŽÍVATEĽOVHO PRÁVA OHROZENÝ

UPLATNENIE PRÁVA NA NÁHRADU ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV NA ODSTRÁNENIE CHYBY, KTORÁ BRÁNI RIADNEMU UŽÍVANIU BYTU ALEBO KTOROU JE VÝKON UŽÍVATEĽOVHO PRÁVA OHROZENÝ (§ 691 obč. Zák.) [   ] Meno [   ] Adresa [  ] Obec Vec: Uplatnenie práva na náhradu účelne vynaložených nákladov na odstránenie závady v byte Som užívateľom bytu, pozostávajúceho z troch izieb, [...]

By | september 5th, 2014|Listy|0 Comments

Sprievodný list – vzor

Sprievodný list - vzor Vzor motivačného listu pre rok 2014 Slovenská pracovná agentúra VzorováVzor 510 00  Žiadosť o miesto personálneho managera Vážená (važený pán, Vážená pani),       dovoľujem si touto cestou žiadať o miesto personálneho managera inzerovanej 14.2.2014 na serveri Profesia (www.profesia.sk) Vašou spoločnosťou. Moja profesijná orientácia je zameraná na ľudské zdroje a ich riadenie. Už pri štúdiu na univerzite som sa [...]

By | august 20th, 2014|Listy|1 Comment

Sprievodný list vzor Recepčná

Sprievodný list vzor Recepčná Vzor motivačného listu a žiadosti o pracovné miesto Recepčná Sprievodný list vzor Recepčná Janka Vzor  Manager front office  Administratívna podpora v.o.s Krásna Vzorovo 912 65 V Prahe, 10. marca Žiadosť o pracovné miesto Recepčná- Asistentka Vážený pán, Reagujem na ponuku práce Recepčná - Asistentka , ktorú Vaša spoločnosť zverejnila včera na serveri www.profesia.sk Ponuka pracovného miesta Recepčná - Asistentka pre [...]

By | august 20th, 2014|Listy|1 Comment

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto [...]

By | júl 29th, 2014|Iné, Listy, Návrhy, Životopisy|123 komentárov