Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Listy

Vzory listov

ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU (§ 43 zák. Práce)     Adresa firmy [ ] a [ ], r.č. [ ], Bytom [ ] uzatvárajú túto dohodu o rozviazaní pracovného pomeru Na základe pracovnej zmluvy uzavretej dňa [ ] pracuje [ ] u spoločnosti [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. Tento pracovný pomer končí dohodou dňom [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

ŽIADOSŤ O ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU    (§ 43 zák. Práce)   Adresa firmy [ ] VEC: Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Ja [ ] pracujem u firmy [ ] na základe pracovnej zmluvy na pracovnej pozícii robotník-sklár. Vzhľadom na odchod do starobného dôchodku žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu [ ]. V [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ PRIDELENIE K INEJ PRÁVNICKEJ OSOBE

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ PRIDELENIE K INEJ PRÁVNICKEJ OSOBE (§ 38 zák. Práce)   Adresa firmy [ ] VEC: Žiadosť o dočasné pridelenie k inej právnickej osobe Spoločnosť [ ], u ktorej pracujem na pracovnej pozíciu robotník-sklár, úzko spolupracuje s novo založenou spoločnosťou [ ]. V záujme zapracovanie nových zamestnancov som bol požiadaný, aby som bol [...]

By | september 26th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O VYDANIE PRACOVNÉHO POSUDKU

ŽIADOSŤ O VYDANIE PRACOVNÉHO POSUDKU (§ 60 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o vydanie pracovného posudku Dňa [ ] som u Vašej spoločnosti rozviazal pracovný pomer dohodou. Aj keď som pri skončení pracovného pomeru požiadal o vydanie pracovného posudku, nestalo sa tak. Žiadam Vás znovu o [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ZAMESTNANÍ

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ZAMESTNANÍ (§ 60 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní Dňa [ ] som u Vašej spoločnosti rozviazal dohodou pracovný pomer. Aj keď som pri skončení pracovného pomeru žiadal o vydanie potvrdenia o zamestnaní, nestalo sa tak. Upozorňujem [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE, ŽE ŽENE NEPATRÍ MATERSKÁ DOVOLENKA

OZNÁMENIE, ŽE ŽENE NEPATRÍ MATERSKÁ DOVOLENKA (§ 160 zák. Práce) meno [ ], bytom v [ ], [ ] Vec: Oznámenie, že žene po dobu, po ktorú sa nestará o dieťa, nepatrí materská dovolenka   Keďže sa Vám dňa [ ] narodila dcéra [ ], nastúpila ste na materskú dovolenku. Rozhodnutím Okresného súdu v [ [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ MATERSKEJ DOVOLENKE

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ MATERSKEJ DOVOLENKE (§ 160 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Oznámenie o prerušení materskej dovolenke Moje dieťa [ ], nar. [ ], bolo dňom [ ] zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenského ústavu v [ ]. O tom predkladám potvrdenie tohto ústavu z [ [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE VYSLANIA NA PRACOVNÚ CESTU

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE VYSLANIA NA PRACOVNÚ CESTU (§ 154 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu Pokynom udeleným mojím nadriadeným dňa [ ] som bola vyslaná bez môjho súhlasu na pracovnú cestu na dobu od [ ] do [ ] do [ [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RODIČOVSKEJ DOVOLENKY (§ 158 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky V súvislosti s narodením mojej dcéry [ ] dňa [ ] som nastúpila materskú dovolenku v dĺžke [ ] týždňov. Lebo mne táto materská dovolenka končí dňom [ ], žiadam o [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY ZA DOVOLENKU

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY ZA DOVOLENKU (§ 110b zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku Pracujem v spoločnosti podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník. Za rok [ ] mne vznikol nárok na [ ] pracovných dní riadnej dovolenky, [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE O SKRÁTENÍ DOVOLENKY

OZNÁMENIE O SKRÁTENÍ DOVOLENKY (§ 11 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.) meno [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Oznámenie o krátení dovolenky Za rok [ ] ste vyčerpal celkom [ ] pracovných dní riadnej dovolenky, teda v plnom rozsahu, v akom Vám vznikol nárok za uvedené obdobie. V dňoch [ ] a [ [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RIADNEJ DOVOLENKY

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RIADNEJ DOVOLENKY (§ 108 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ]   Vec: Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky Žiadam o poskytnutie riadnej dovolenky za rok [ ], a to v čase od [ ] do [ ] vrátane, to je celkom [ ] pracovných dní. Miestom pobytu dovolenky bude [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRACOVNÉHO ČASU

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRACOVNÉHO ČASU (§ 86, § 156 zák. Práce) [ ], a​​. s so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o úpravu pracovného času U Vašej spoločnosti pracujem ako robotníčka podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Pracovná doba bola stanovená zamestnávateľom v pracovné dni od [ ] hod. do [ [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O POVOLENIE KRATŠIEHO PRACOVNÉHO ČASU

ŽIADOSŤ O POVOLENIE KRATŠIEHO PRACOVNÉHO ČASU (§ 86 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času U akciovej spoločnosti pracujem ako robotník-sklár podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] po určený týždenný pracovný čas. Lebo mne vážne ochorela manželka, o ktorú sa musím starať [...]

By | september 25th, 2014|Listy|0 Comments

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI (§ 238 zák. Práce) meno [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti Podľa dohody o pracovnej činnosti zo dňa [ ] vykonávate prácu strážnika v rozsahu troch hodín denne v pracovných dňoch v čase od [   ] do [ ] hodín. [...]

By | september 24th, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

VÝPOVEĎ DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI (§ 238 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Výpoveď dohody o pracovnej činnosti Podľa dohody o pracovnej činnosti zo dňa [ ] vykonávam prácu strážnika v rozsahu troch hodín denne v pracovných dňoch v čase od [ ] do [ ] hodín. V [...]

By | september 24th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O ZARADENÍ NA JEHO PÔVODNÚ PRÁCU

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O ZARADENÍ NA JEHO PÔVODNÚ PRÁCU (§ 39 Zákonník práce) Adresa firmy: [ ] VEC: Žiadosť o zaradenie na pôvodnú prácu U akciovej spoločnosti [ ] som pracoval ako robotník-sklár. Keďže bolo proti mne začaté trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže v súvislosti s plnením pracovných úloh, bol som prevedený [...]

By | september 24th, 2014|Listy|0 Comments

PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE

PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE (§ 40 zák. Práce) meno [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Preloženie do iného miesta výkonu práce Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujete ako robotník-sklár na pracovisku akciovej spoločnosti v [ ]. Listom z [ ] ste zo zdravotných dôvodov požiadal o preloženie do [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE

ŽIADOSŤ O PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE (§ 40 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o preloženie do iného miesta výkonu práce Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracoval ako robotník-sklár na pracovisku akciovej spoločnosti v [ ]. Keďže denne dochádzam z miesta svojho [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

PREVEDENIE NA INÚ PRÁCU

PREVEDENIE NA INÚ PRÁCU (§ 37 zák. Práce) meno [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Prevedenie na inú prácu Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ] vykonávate prácu robotníka - sklára. Rozhodnutím štátneho zastupiteľstva v [ ] bolo proti Vám začaté trestné konanie pre podozrenie z úmyselnej trestnej činnosti krádeže spáchanej pri [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O PREVEDENIE NA INÚ PRÁCU

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O PREVEDENIE NA INÚ PRÁCU (§ 40 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o prevedenie na inú prácu Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ] vykonávam prácu robotníka - sklára. Podľa lekárskeho posudku zo dňa [ ], ktorého opis som Vám už poslal, nesmiem [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ODVOLANIE Z FUNKCIE

ODVOLANIE Z FUNKCIE (§ 65 zák. Práce) [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Odvolanie z funkcie Dňom [ ] ste boli menovaný do funkcie riaditeľa ekonomického odboru, ktorú vykonávate doteraz. Vzhľadom k závažným nedostatom v riadiacej činnosti Vás z tejto funkcie odvolávam. Výkon funkcie sa končí dňom nasledujúcim po doručení tohto odvolania. Odvolaním [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

VYMENOVANIE DO FUNKCIE

VYMENOVANIE DO FUNKCIE (§ 27 zák. Práce) [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Vymenovanie do funkcie Dňom [ ] Vás volám do funkcie riaditeľa ekonomického odboru. Týmto dňom sa zakladá Váš pracovný pomer k a.s. [ ]. Podmienky, za ktorých budete túto funkciu vykonávať, rovnako ako plat, sa dohodnú po dohode s Vami. [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ODVOLANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SO ZÁROBKOVOU ČINNOSŤOU

ODVOLANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SO ZÁROBKOVOU ČINNOSŤOU [ ], bytom [ ], [ ] Vec: Odvolanie predchádzajúceho písomného súhlasu so zárobkovou činnosťou Prípisom z [ ] Vám akciová spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas na zárobkovú činnosť v odbore sklárstva. Keďže sme zistili, že výkonom podnikateľskej zárobkovej činnosti dochádza k zneužívaniu pracovných výsledkov dosahovaných v pracovnom pomere [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O UDELENIE SÚHLASU NA ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ

ŽIADOSŤ O UDELENIE SÚHLASU NA ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ (§ 75 zák. práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na výkon podnikateľskej činnosti Na základe pracovnej zmluvy pracujem u Vašej akciovej spoločnosti ako referent odbytu sklárskych výrobkov. Dňom [ ] chcem vykonávať zárobkovú podnikateľskú činnosť, ktorá je [...]

By | september 23rd, 2014|Listy|0 Comments