Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Iné

Čo sa nikde inde nezmestilo

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto [...]

By | júl 29th, 2014|Iné, Listy, Návrhy, Životopisy|123 komentárov