Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 354 blog entries.

KÚPNA ZMLUVA l.

KÚPNA ZMLUVA l. (podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka) I. Zmluvné strany Kupujúci: [   ], s.r.o. [   ], [   ] IČO [   ] bankové spojenie: [   ] telefón: [   ] Zastúpený: [   ] Dôvod zastúpenia: prokurista Predávajúci: [   ] s.r.o. [   ] IČO [   ] bankové spojenie: [   ] telefón: [   ] Zastúpený: [ [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ŽALOBA NA ZVÝŠENIE CENY ZA DIELO

ŽALOBA NA ZVÝŠENIE CENY ZA DIELO (podľa § 547 ods. 2 obch. zák.) Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Žalobca: [   ], sp, [   ], [   ], PSČ [   ] zastúpený JUDr. [   ], Advokátom, so sídlom [   ], [   ] . . . . . . . . [...]

By | október 8th, 2014|Žaloby|0 Comments

DOJEDNANIA O ZMLUVNEJ POKUTE O ZMLUVE O DIELO

DOJEDNANIA O ZMLUVNEJ POKUTE O ZMLUVE O DIELO Varianta I. 1. Pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [   ], - EUR za každý deň omeškania. 2. Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ vedľa škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 3. Na [...]

By | október 8th, 2014|Dohody|0 Comments

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO  č.: [      ] /201. . . Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku bola uzavretá medzi zmluvnými stranami obchodná zmluva o dielo tohto znenia: I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ názov: [   ] osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy (§ 15 obch. z.): [   ] IČO: [   ] DIČ: [   ] [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O VYTVORENÍ SOFTVÉRU

ZMLUVA O VYTVORENÍ SOFTVÉRU (zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. obch. zák.) I. Zmluvné strany Zhotoviteľ: [   ], s.r.o., [   ], [   ] Objednávateľ: [   ] a.s., [   ], [   ] II. Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe nižšie uvedeného zadania vytvorí pre objednávateľa počítačový program evidencie informácií. 2. Program [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY

ŽALOBA O ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY (§ 544 a nasl. Oz, § 300 a nasl. Obch. Zák.) Obvodnému súdu [   ] [   ] [   ] Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o zaplatení EUR [...]

By | október 8th, 2014|Žaloby|0 Comments

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH (§ 259 zák. Práce) Meno a adresa firmy [   ] a [   ], r.č. [   ], Bytom [   ] skladník uzatvárajú túto dohodu o spornom nároku: [   ] Pracuje vo firme [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy zo dňa [   ], kedy tiež podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti [...]

By | október 8th, 2014|Dohody|0 Comments

UZNANIE ZÁVÄZKU NA NÁHRADU ŠKODY

UZNANIE ZÁVÄZKU NA NÁHRADU ŠKODY (§ 185 Zákonník práce) Meno a adresa firmy [   ] Vec: Uznanie záväzku na náhradu škody Ja, [   ] pracujem u Vašej spoločnosti [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [   ]. V rovnaký deň som prevzal tiež hmotnú zodpovednosť na základe dohôd. Pri inventúre vykonanej [...]

By | október 8th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE NÁHRADY ŠKODY

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE NÁHRADY ŠKODY (§ 185 Zákonník práce)   [ ] bytom [ ] Robotník Vec: Oznámenie o výške požadovanej náhrady škody U našej spoločnosti [ ] pracujete na pracovnej pozícii Sklársky robotník. V smene dňa [ ] ste svojou neopatrnosťou a nepozornosťou vyrobil celkom 5 chybných výrobkov - váz, ktoré boli predané [...]

By | október 8th, 2014|Listy|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ VYROBENÍM NEPODARKU

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ VYROBENÍM NEPODARKU (§ 184 Zákonník práce)   Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] robotník žaloba o [   ] EUR s príslušenstvom I. Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [   ] na pracovnej pozícii Sklársky robotník. [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKODY ZA NESPLNENIE POVINNOSTI NA JEJ ODVRÁTENIE

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKODY ZA NESPLNENIE POVINNOSTI NA JEJ ODVRÁTENIE (§ 175 Zákonník práce)   Adresa Okresného súdu [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ], robotník Žaloba o [   ] EUR s príslušenstvom I) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ STRATOU ZVERENÝCH PREDMETOV

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ STRATOU ZVERENÝCH PREDMETOV (§ 178 zák. Práce) Adresa Okresného súdu [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], robotník Žaloba o [   ] EUR a) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENÍ DEFICITU

ŽALOBA O ZAPLATENÍ DEFICITU (§ 176 zák. Práce)   Okresnému súdu v [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], skladník Žaloba o [   ] EUR A) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu v hlavnom pracovnom pomere na pracovnej pozícii Skladník. Dňa [   ] [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NÁHRADU ŠKODY

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NÁHRADU ŠKODY (§ 185 zák. Práce)   [   ], r.č. [   ], bytom [   ] skladník Vec: ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] pracujete v sklade sklárskych výrobkov v [   ] na pracovnej pozícii [   ]. Dňom nástupu do tejto práce ste tiež podpísal dohodu o [...]

By | október 7th, 2014|Listy|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA (§ 369 obch. Zák.) Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o zaplatení [   ], - EUR I. Podľa kúpnej [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE OBSAHU ZMLUVY SÚDOM

ŽALOBA NA URČENIE OBSAHU ZMLUVY SÚDOM krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určení obsahu zmluvy I. Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE ZÁNIKU ZÁVÄZKU

ŽALOBA NA URČENIE ZÁNIKU ZÁVÄZKU [ § 80 písm. c) o. s. ř., § 351 obch. zák.] Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určenie [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU II.

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU II. [   § 80 písm. c) o. s. ř.] krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určenie existencie záväzkového vzťahu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU I.

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU I. [ § 80 písm. c) o. s. ř.] Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] d v o j m o o určenie existencie záväzkového vzťahu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI (podľa § 152 obch. zák.) Mestský súd v [   ] pracovisko [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Navrhovateľ: [   ], r.č. [   ], Bytom [   ], [   ] Odporkyňa: [   ] spol. s r.o., IČ: [   ], so sídlom [   ], [   ] Návrh na zrušenie obchodnej [...]

By | október 7th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI SÚDOM

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI SÚDOM [ § 68 ods. 6 písm. c) obch. zák.] (viac info, poplatky a postup: likvidácia, odkúpenie sro, zrušenie sro) Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Navrhovateľ: [   ], [   ] Odporkyňa: [   ], sro, [   ], [   ], PSČ [   ] o zrušení [...]

By | október 7th, 2014|Návrhy|0 Comments